วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

-พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม-Tripiṭakaत्रिपिटक

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม-Tripiṭakaत्रिपिटक


พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสยามรัฏฐ

Download พระไตรปิฎกภาษาไทย
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสยามรัฏฐ จำนวน ๔๕ เล่ม
ข้อมูลที่ download จะต้องเก็บไว้ที่ C:\Program Files\TPD\พระไตรปิฎกภาษาไทย\
โดยไม่ต้อง unzip
           เล่ม
File Size(KB)
พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค
539
พระวินัยปิฎก เล่ม ๒ มหาวิภังค์ ทุติภาค
555
พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์
263
พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑
260
พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒
255
พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ จุลวรรคภาค ๑
254
พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒
280
พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ ปริวาร
375
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
378
๑๐
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค
276
๑๑
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
276
๑๒
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
412
๑๓
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
497
๑๔
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
373
๑๕
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
274
๑๖
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
246
๑๗
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
255
๑๘
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
327
๑๙
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
396
๒๐
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๒ อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท
256
๒๑
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต
218
๒๒
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๔ อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
350
๒๓
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
330
๒๔
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๖ อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต
281
๒๕
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิตอวุตตก-สุตตนิบาต
403
๒๖
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา
426
๒๗
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
438
๒๘
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒
347
๒๙
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส
487
๓๐
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๒ ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส
338
๓๑
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
318
๓๒
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑
413
๓๓
พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน
ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก
404
๓๔
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑ ธรรมสังคณีปกรณ์
250
๓๕
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังคปกรณ์
397
๓๖
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปัญญัติปกรณ์
131
๓๗
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๔ กถาวัตถปกรณ์
507
๓๘
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
442
๓๙
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒
300
๔๐
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๗ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑
454
๔๑
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๘ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒
405
๔๒
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๙ มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓
286
๔๓
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๐ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔
373
๔๔
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
361
๔๕
พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
260

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น